Pre plnohodnotný prístup k informačným zdrojom je potrebné sa prihlásiť / zaregistrovať
Užívateľ:  Neprihlásený

O projekte

Národný projekt Slovenskej národnej knižnice (SNK) „Vytvorenie siete s informačným prepojením vedeckých, akademických a špecializovaných knižníc vrátane ich modernizácie“ alebo „Informácie pre inovácie“, ktorý je spolufinancovaný zo štrukturálnych fondov Európskej únie v rámci Sektorového operačného programu Priemysel a služby, opatrenia 1.2 Podpora budovania a rekonštrukcie infraštruktúry, sa realizuje od 24.04.2007, kedy bola podpísaná zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi MH SR/NARMSP a SNK a súvisiace zmluvy o spolupráci medzi SNK a 10 partnermi projektu.

Hlavným cieľom národného projektu je zvyšovanie kvality špecializovaných informačných služieb pre podporu výskumu a vývoja a pre rozvoj inovácií v priemysle a službách. Cieľom je zabezpečiť pre používateľov relevantné najaktuálnejšie vedecké a technické informácie, patentové, ekonomické, marketingové a ďalšie informácie prostredníctvom využívania špecializovaných elektronických informačných zdrojov. Sprístupňovanie týchto databáz sa uskutočňuje prostredníctvom informačného portálu http://eiz.snk.sk.

Súčasťou projektu bola tiež nevyhnutná modernizácia vedeckých a akademických knižníc, ktoré sú v rozvinutých európskych krajinách kľúčovými informačnými inštitúciami a informačnou základňou hospodárstva, na ktorý nadväzuje ďalší rozvoj vedy, výskumu a inovácií. Projekt je zameraný aj na aktivity smerujúce k využívaniu informačného prepojenia systémov vedeckých, akademických a špecializovaných knižníc, prostredníctvom ktorých budú mať používatelia možnosť získavať relevantné odborné informácie vo svojom odbore.

Celkové oprávnené náklady projektu presiahli sumu 7 miliónov EUR, pričom v rámci realizácie projektových aktivít sa vo väčšine podprojektov realizovali aj potrebné súvisiace výdavky, ktoré neboli zaradené do oprávnených výdavkov projektu, ale prispievajú k dosiahnutiu jeho účelu.


 

eiz.snk.sk