Pre plnohodnotný prístup k informačným zdrojom je potrebné sa prihlásiť / zaregistrovať
Užívateľ:  Neprihlásený

O projekte

Národný projekt Slovenskej národnej knižnice (SNK) „Vytvorenie siete s informačným prepojením vedeckých, akademických a špecializovaných knižníc vrátane ich modernizácie“ alebo „Informácie pre inovácie“, ktorý je spolufinancovaný zo štrukturálnych fondov Európskej únie v rámci Sektorového operačného programu Priemysel a služby, opatrenia 1.2 Podpora budovania a rekonštrukcie infraštruktúry, sa realizuje od 24.04.2007, kedy bola podpísaná zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi MH SR/NARMSP a SNK a súvisiace zmluvy o spolupráci medzi SNK a 10 partnermi projektu.

Hlavným cieľom národného projektu je zvyšovanie kvality špecializovaných informačných služieb pre podporu výskumu a vývoja a pre rozvoj inovácií v priemysle a službách. Cieľom je zabezpečiť pre používateľov relevantné najaktuálnejšie vedecké a technické informácie, patentové, ekonomické, marketingové a ďalšie informácie prostredníctvom využívania špecializovaných elektronických informačných zdrojov. Sprístupňovanie týchto databáz sa uskutočňuje prostredníctvom informačného portálu http://eiz.snk.sk.

Súčasťou projektu bola tiež nevyhnutná modernizácia vedeckých a akademických knižníc, ktoré sú v rozvinutých európskych krajinách kľúčovými informačnými inštitúciami a informačnou základňou hospodárstva, na ktorý nadväzuje ďalší rozvoj vedy, výskumu a inovácií. Projekt je zameraný aj na aktivity smerujúce k využívaniu informačného prepojenia systémov vedeckých, akademických a špecializovaných knižníc, prostredníctvom ktorých budú mať používatelia možnosť získavať relevantné odborné informácie vo svojom odbore.

Celkové oprávnené náklady projektu presiahli sumu 7 miliónov EUR, pričom v rámci realizácie projektových aktivít sa vo väčšine podprojektov realizovali aj potrebné súvisiace výdavky, ktoré neboli zaradené do oprávnených výdavkov projektu, ale prispievajú k dosiahnutiu jeho účelu.


 

http://eiz.snk.sk 

Vyhlásenie o prístupnosti


Slovenská národná knižnica má záujem zabezpečiť prístupnosť svojho webového portálu (webového sídla) v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012.

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na  webové sídlo  https://eiz.snk.sk/

Stav súladu

Toto webové sídlo je v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 vzhľadom na prvky nesúladu uvedené nižšie:

 • nie v šetky funkcie obsahu, ako aj všetky položky na webovej stránke možno obsluhovať a riadiť prostredníctvom klávesnice;

 • webové sídlo aktívne neposkytuje viditeľné zameranie kurzora;

 • netextové prvky akými sú napríklad obrázky, nemajú alternatívny popis;

 • typ písma v CSS štýloch neobsahuje generický fond písma;

 • hlavné logo nie je ani označené ako H1;

 • farebné kombinácie pozadia a popredia neposkytujú dostatočný kontrast, dôležité informácie nie sú dostatočne zvýraznené;

 • v štruktúre dokumentu nie sú použité prvky hlavičky;

 • zoznamy nie sú v kóde uvedené ako zoznamy;

 • dátových tabuľkách sa neidentifikujú hlavičky riadkov a stĺpcov, čím sa o bsahy buniek štrukturálne nezhodujú s významom;

 • formulárový prvok zaškrtávacie políčko nie je previazané so svojou menovkou;

 • niektoré obsahové časti neobsahujú správnu štruktúru nadpisov – H1, H2, H3;

 • nesprávne označenie zoznamov, položky zoznamu neobsahujú značky <ul>, <ol>, <dl>;

 • formulárové prvky na web stránke nemajú definované elementy LABEL;

 • nie všetky stránky webového sídla majú definované nadpisy (TITLE);

 • pri zadaní textu alebo iného obsahu do príslušného vyplniteľného prvku formuláru nie je zle vyplnená položka zreteľne označená a chyba nie je používateľovi popísaná vo forme textu;

 • text odkazu nie je od okolitého textu odlíšený aj iným prvkom než farbou;

 • formulárové prvky neupozorňujú na povinné polia – pred a po odoslaní;

 • niektoré obsahové časti neobsahujú správnu štruktúru číslovaných a nečíslovaných zoznamov;

 • veľkosť písma je uvedená v absolútnych jednotkách, nie relatívnych;

 • tabuľka nemá v kóde definované bunky hlavičky;

 • textová verzia web stránky nie je plnohodnotnou náhradou webového sídla;

 • odkazy na stiahnutie súborov nie sú doplnené o typ a veľkosť súboru;

 • z niektorých odkazov nie je jasné kam bude daný odkaz smerovať;

 • webový portál (webové sídlo) nemá mechanizmus a možnosť preskočenia odkazov/navigácie a rýchleho prechodu na obsah stránky;

 

Spätná väzba a kontaktné informácie

V prípade akýchkoľvek problémov s prístupnosťou webového sídla nás, prosím, kontaktujte na e-mailovej adrese: sluzby@snk.sk . Správcom webového sídla je Slovenská národná knižnica.

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované 13.11.2020.

Vyhodnotenie súladu webového sídla s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 bolo vykonané samohodnotením.

 

Vynucovacie konanie

V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu 2016/2012 sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky a informatizáciu na e-mailovej adrese: standard(at)vicepremier.gov.sk