Licencia


PREAMBULA

Naviga je služba pre prístup a správu elektronických informačných zdrojov  autorizovaným užívateľom. Slovenská národná knižnica /ďalej len SNK / zabezpečuje chod systému Naviga, správu použivateľských účtov ako aj zmluvne vzťahy s používateľmi.

1. PREDMET ZMLUVY

SNK na základe tejto zmluvy zabezpečí pre používateľa možnosť používania používateľského konta na zabezpečenom serveri SNK. Používateľské konto je určené na využívanie služieb systému Naviga a to konkrétne pre prezeranie elektronických informačných zdrojov pre osobné potreby používateľa. Konto je vytvorené na dobu neurčitú a je prístupné  při splnení podmienok uvedených nižšie.

2. VÝKLAD POJMOV

Používateľské konto sa skladá z chráneného adresára za zabezpečenom serveri SNK. Pod prístupovým meno a heslom sa rozumie meno a heslo známe iba používateľovi, ktoré mu umožňuje autorizované používanie poskytovaných služieb. Poskytovanie prístupového mena a hesla ďalšim osobám je zakázané. Zadaním mena a hesla používateľovi sprístupnené používateľské konto.


3. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

3.1 Práva a povinnosti SNK

a) SNK  si vyhrazuje právo priebežne meniť ponuku služieb.

b) SNK vyvinie odovedajúce úsilie, aby zabránila používaniu používatelského konta v prípade, že vznikne odôvodnené podozrenie, že používateľské konto bolo zneužité. SNK je v takomto prípade oprávnená jednostranne zastaviť používanie používateľského konta a zrušiť prístupové práva používateľa, prípadne celý zmluvný vzťah.

c) SNK nenesie zodpovednosť za prípadné finančné ztraty používateľa, pokiaľ používateľ nedodrží podmienky zmluvy. SNK môže používateľovi pozastaviť možnost využívania služieb bez nároku na odškodnenie až do doby, kedy bude obnovený stav zodpovedajúci týmto podmienkam. SNK je v týchto prípadoch oprávnená žiadať náhradu takto vzniknutých nákladov (napr. manipulačné poplatky za zrušenie konta) a v závažných prípadoch môže odmietnuť žiadosť o znovuzriadenie konta. V prípade podozrení zo zneužia konta a zrušení zmluvy je SNK oprávnená požadovať náhradu vzniknutých škôd v plnom rozsahu.

d) SNK je povinná v dohodnutom termíne, inak najneskôr do 10 dní od doručení písomného oznámenia používateľa, bezplatne na žiadosť užívateľa zrušiť konto.

3.2 Práva a povinnosti používateľa

a) Používateľ je oprávnený v rozsahu tejto zmluvy využívať používateľské konto v súlade s podmienkami definovanými v tejto zmluve a v jej príloho.

b) Používateľ sa zavazuje, že neposkytne prístupové heslo svojho používatelského konta dalšej osobe ani inak neumožní prístup k nemu ďalším osobám.

c) Používateľ se zavazuje nakladať z databázami a dátami získanými prostrednictvím služeb SNK v souladu s autorským zákonom. Používateľ  nedostává žiadne používacie práva okrem nevýlučného oprávnenia sťahovať, prezerať, kopírovať a ukládat na pevný disk alebo dátové úložné zariadenie a tlačiť alebo uložiť jednotlivé kópie jednotlivých článků a kapitol v primeranom rozsahu a pre vlastnú osobnú potrebu a akékoľvek iné ich použitie je hrubým porušením tejto zmluvy a autorského práva.

d) Používateľ údaje zprístupnené prostredníctvom SNK nesmie kopírovať, distribuovať, přenášať alebo inak rozmnožovať ani ukladať dáta v akéjkoľvek forme alebo na akomkoľvek nosiči do žiadneho vyhľadávacieho systému alebo umožniť dáta priamo alebo nepriamo používať v platenej alebo neplatenej službe.

e) Používateľ nesmie odstrániť, zakrývať alebo modifikovať autorské označenie alebo označenie vlastníctva podliehajúce autorskému právu.

f) Používateľ nesmie integrovať dáta s jným materiálom  alebo jnak vytvárať odvodené diela na akomkoľvek médiu, nakoľko výlučné právo na vytvářanie odvodených diel založených na dielach chránených autorským právom je v právomoci vlastníka autorských práv.

g) Používateľ nesmie žiadnym zpôsobom obmedzovať alebo brániť  akémukoľvek použivaniu dát inými oprávnenými užívateľmi .

h) Používateľ nese výlučnú zodpovednosť za porušenie autorského zákona  či  iných právnych predpisov a je si vedomý všetkých možných dôsledkov takého protiprávneho jednania vcítane náhrady škody, které by SNK z jeho protiprávneho jednania vznikli.

i) V prípade porušení uvedených povinností je uživatel srozumen s tím, že bude jeho uživatelské konto zrušeno a že bude prípadne postižen podle platných právních predpisu, zejména k plné náhrade škody nebo
jiné újmy.

i) Uživatel je povinen okamžite ohlásit SNK podezrení ci jakýkoliv pokus o zneužití jeho konta.


4. VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE

 a) Smluvní strany se zavazují dodržovat pravidla vzájemné komunikace a pravidla zabezpecení definovaná v príloze, popr. jiných doprovodných materiálech, které uživatel obdrží pri podpisu této smlouvy
(Knihovní rád SNK popr.jiné). Tato pravidla komunikace a zabezpecení mohou být v oduvodnených prípadech zmenena ze strany
SNK s tím, že oznámení o každé zmene musí být doruceno uživateli s dostatecným, minimálne ctyrdenním predstihem.

b) Smluvní strany se vzájemne zavazují, že v prípade soudních ci jiných sporu nebo správních rízení budou uznávat log dat, tj. historický prehled o prenášených zprávách porízený v systémech obou stran, jako plnohodnotný dukazní materiál, pokud se neprokáže neco
jiného.


5. ODPOVEDNOST KNIHOVNY A JEJÍ OMEZENÍ

Databáze a data se poskytují tak, jak stojí a leží, tedy bez jakékoliv záruky za jejich obsahovou správnost, presnost a úplnost. SNK bude poskytovat služby dle této smlouvy s náležitou pécí.