Pre plnohodnotný prístup k informačným zdrojom je potrebné sa prihlásiť / zaregistrovať
Užívateľ:  Neprihlásený

Podmienky použitia

 

 

 

PREAMBULA

Naviga je služba pre prístup a správu elektronických informačných zdrojov zabezpečujúca autorizovaným používateľom nové možnosti pre správu a sprístupnenie elektronických informačných zdrojov podľa platných prístupových práv a licenčných podmienok SNK zabezpečuje prevádzku softvéru Naviga a správu používateľských kont vrátane uzatvárania zmlúv s používateľmi softvéru Naviga.

1. PREDMET ZMLUVY

SNK na základe tejto zmluvy zabezpečí používateľovi možnosť používania používateľského konta (ďalej len „používateľské konto“) na zabezpečenom serveri SNK. Používateľské konto je určené na využívanie elektronických služieb poskytovaných prostredníctvom softvéru Naviga, a to najmä na vyhľadávanie v elektronických informačných zdrojoch prístupných prostredníctvom softvéru Naviga a ich prehliadanie pre osobnú potrebu používateľa.

Konto je používateľovi zriadené na základe platnej registrácie na časovo neobmedzenú dobu a je prístupné len za podmienok uvedených nižšie.

2. VÝKLAD POJMU

Používateľské konto sa skladá z chráneného adresáru na zabezpečenom www serveri SNK.

Prístupovým menom a heslom sa rozumie meno a heslo známe výlučne používateľovi, ktoré umožňuje autorizované využívanie poskytovaných služieb. Z hľadiska právneho účinku sa pre účely tejto zmluvy a používania softvéru Naviga použitie prístupového mena a hesla pokladá za písomný právny úkon spočívajúci v identifikácii používateľa v zmysle § 40 ods. 4 Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb. v platnom znení.) Z uvedeného dôvodu je preto poskytnutie prístupového mena a hesla tretej osobe neprípustné a zakázané a bude sa považovať za hrubé porušenie tejto zmluvy.

Po zadaní mena a hesla sa používateľovi jeho používateľské konto sprístupní.

Podpisom tejto zmluvy používateľ bez výhrad prijíma svoj záväzok dodržiavať podmienky v nej ustanovené. V prípade ich nedodržania nemôže byť používateľské konto používateľovi sprístupnené.

3. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

3.1 Práva a povinnosti SNK

a) SNK si vyhradzuje právo priebežne meniť ponuku služieb poskytovaných na základe tejto zmluvy.

b) SNK vyvinie primerané úsilie (na úrovni bežnej starostlivosti obvyklej pri poskytovaní daného typu služby), aby bez zbytočného odkladu zabránila ďalšiemu používaniu používateľského konta v prípade, že vznikne dôvodné podozrenie zo zneužitia používateľského konta, ako aj v prípade, že jeho zneužitie ohlási sám používateľ. SNK je v takomto prípade podľa svojho uváženia oprávnená jednostranne pozastaviť používanie používateľského konta, zrušiť prístupové práva používateľa, prípadne jednostranne odstúpiť od tejto zmluvy.

c) SNK nenesie zodpovednosť za prípadné majetkové ujmy na strane používateľa, pokiaľ používateľ nedodrží podmienky tejto zmluvy. SNK je oprávnená používateľovi pozastaviť možnosť využívania služieb bez nároku na náhradu škody, a to až do doby, keď bude obnovený stav zodpovedajúci týmto podmienkam. SNK je v týchto prípadoch oprávnená žiadať náhradu nákladov, vzniknutých v dôsledku takéhoto postupu (napr. manipulačných poplatkov za zrušenie používateľského konta) a v závažných prípadoch je oprávnená odmietnuť žiadosť o opätovné zriadenie používateľského konta. V prípade zneužitia používateľského konta a odstúpenia od zmluvy zo strany SNK, je SNK oprávnená požadovať náhradu vzniknutých škôd v plnom rozsahu.

d) SNK je povinná v dohodnutom termíne, inak najneskôr do 10 pracovných dní od doručenia písomného oznámenia používateľa, bezplatne na žiadosť používateľa zrušiť jeho používateľské konto.

3.2 Práva a povinnosti používateľa

a) Používateľ je oprávnený v rozsahu podľa tejto zmluvy využívať používateľské konto len za podmienok definovaných v tejto zmluve a v jej prílohe.

b) Používateľ sa zaväzuje, že neposkytne prístupové heslo k svojmu používateľskému kontu tretej osobe ani inak neumožní prístup k nemu ďalším osobám.

c) Používateľ sa zaväzuje nakladať s  databázami a dátami získanými prostredníctvom služieb SNK v súlade s platným autorským zákonom (zákon NR SR č. 618/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov). Používateľ nedostáva žiadne iné práva na používanie okrem nevýlučného oprávnenia sťahovať, prehliadať, kopírovať a ukladať na pevný disk alebo disketu a vytlačiť alebo uložiť jednotlivé kópie jednotlivých článkov a kapitol v primeranom rozsahu a pre vlastnú osobnú potrebu a akékoľvek iné použitie je hrubým porušením tejto zmluvy i autorského práva.

d) Používateľ nesmie dáta sprístupnené prostredníctvom SNK kopírovať, distribuovať, prenášať alebo inak rozmnožovať, ani ukladať dáta v akejkoľvek forme alebo na akomkoľvek nosiči do akéhokoľvek vyhľadávacieho systému alebo umožniť dáta priamo alebo nepriamo používať v akejkoľvek platenej alebo neplatenej službe.

e) Používateľ nesmie odstrániť, zakrývať alebo modifikovať autorské označenie alebo označenie vlastníctva podliehajúce autorskému právu.

f) Používateľ nesmie integrovať dáta s iným materiálom alebo inak vytvárať odvodené diela v akomkoľvek médiu, pretože výlučné právo na vytvárania odvodených diel založených na dielach chránených autorským právom je v právomoci vlastníkov autorských práv.

g) Používateľ nesmie žiadnym spôsobom obmedzovať alebo brániť akémukoľvek používaniu dát inými oprávnenými používateľmi.

h) Používateľ nesie výlučnú zodpovednosť za porušenie autorského zákona či iných právnych predpisov a je si vedomý všetkých možných dôsledkov takéhoto protiprávneho konania, vrátane zodpovednosti za náhradu škody, ktorá by SNK v dôsledku jeho protiprávneho konania vznikla.

i) V prípade porušenia uvedených povinností používateľ súhlasí s tým, že jeho používateľské konto bude zrušené a že môže byť prípadne postihnutý podľa platných právnych predpisov, najmä že bude zodpovedať za náhradu škody alebo inej ujmy, a to v   plnom rozsahu.

i) Používateľ je povinný okamžite ohlásiť SNK podozrenie či akýkoľvek pokus o zneužitie svojho konta.

4. VZÁJOMNÁ KOMUNIKÁCIA

a) Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať pravidlá vzájomnej komunikácie a pravidlá zabezpečenia definované v prílohe, príp. v iných sprievodných materiáloch, ktoré používateľ obdrží pri podpise tejto zmluvy (Knižničný poriadok a pod.). Tieto pravidlá komunikácie a zabezpečenia môžu byť v odôvodnených prípadoch zo strany SNK zmenené s tým, že oznámenie o každej zmene musí byť používateľovi doručené s dostatočným, minimálne štvordenným predstihom.

b) Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú, že v prípade súdnych alebo iných sporov alebo správnych konaní budú uznávať log dat, t.j. historický prehľad o prenášaných správach vytvorený v systémoch oboch strán, ako plnohodnotný dôkazný materiál, pokiaľ sa nepreukáže niečo iné.

5. ZODPOVEDNOSŤ KNIŽNICE A JEJ OBMEDZENIA

Databázy a dáta sa poskytujú tak, ako stoja a ležia, teda bez akejkoľvek záruky za ich obsahovú správnosť, presnosť a úplnosť. SNK bude poskytovať služby podľa tejto zmluvy s náležitou starostlivosťou.

6. ÚČINNOSŤ ZMLUVY

a) Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a nadobúda účinnosť podpisom oboch zmluvných strán. Platnosť môže byť ukončená písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany s 30 – dňovou výpovednou lehotou, s výnimkou prípadov porušenia zmluvy podľa bodu 3.2..

b) Akékoľvek zmeny tejto zmluvy sú realizované formou písomných dodatkov.

c) Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá strana obdrží jeden exemplár.

d) Účastníci tejto zmluvy súhlasne prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom zmluvy, vrátane knižničného poriadku SNK, a zároveň prehlasujú, že táto zmluva bola napísaná a uzatvorená podľa ich pravej a slobodnej vôle a na dôkaz toho pripojujú svoje podpisy.

 

Zmluva na stiahnutie - https://snk.sk/images/sluzby/EIZ_zmluva_SNK-pouzivatel_Naviga.pdf